Regulamin

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

Spis treści

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Obowiązujące prawo
 9. Kodeks postępowania
 10. Alternatywne rozwiązywanie sporów

1) Zakres

1.1 Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „OWH”) firmy Markus Grathwohl, działającej pod nazwą „MANePED” (dalej „sprzedawca”), mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) ze sprzedawcą w odniesieniu do towarów wystawianych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków klienta.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samodzielna działalność zawodowa. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

2) zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towar znajdujący się w koszyku poprzez kliknięcie w przycisk kończący proces składania zamówienia. Ponadto klient może również złożyć ofertę sprzedawcy telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia u klienta jest wiarygodne, lub
 • przez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujący jest dostęp do towaru, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje wcześniej. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest związany oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: „PayPal”) , z zastrzeżeniem Warunków użytkowania PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, które można obejrzeć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca już deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie, w którym klient kliknie przycisk w celu zakończenia procesu składania zamówienia.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedającego tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Dalsze udostępnianie treści umowy przez sprzedającego nie ma miejsca. Jeśli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed złożeniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.

2.6 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedawcy, klient może zidentyfikować możliwe błędy we wprowadzonych danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, która służy do powiększania wyświetlania na ekranie. Klient może poprawiać swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

2.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywają się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do wycofania

3.1 Konsumenci na ogół mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

3.3 Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyny adres zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą powstać, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą powstać dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Obejmują one na przykład koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła lub podatki importowe (np. Cła). Takie koszty mogą również powstać w związku z przelewem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wybrania metody płatności „SOFORT” płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać konto bankowości internetowej, które zostało aktywowane do udziału w „SOFORT”, odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności do „SOFORT” . Bezpośrednio po tym następuje transakcja płatnicza przez „SOFORT” i obciążenie rachunku bankowego klienta. Więcej informacji o sposobie płatności „SOFORT” klient może znaleźć w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/ odzyskać.

4.6 Jeśli wybierzesz jedną z metod płatności oferowanych przez usługę płatniczą „Shopify Payments”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej „Stripe ”). Poszczególne metody płatności oferowane za pośrednictwem Shopify Payments są przekazywane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. W celu przetwarzania płatności Stripe może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać osobno poinformowany. Więcej informacji na temat „Shopify Payments” można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de dostępne.

4.7 W przypadku wybrania metody płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tego rodzaju płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

4.8 Bei Auswahl einer über den Zahlungsdienst "Klarna" angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über die Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden (nachfolgend „Klarna“). Nähere Informationen sowie die Bedingungen von Klarna hierzu finden sich in den Zahlungsinformationen des Verkäufers, welche unter der folgenden Internetadresse einsehbar sind:

https://maneped.de/pages/bezahlung-mit-klarna

5) Warunki dostawy i dostawy

5.1 Dostawa towaru odbywa się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji miarodajny jest adres dostawy podany w realizacji zamówienia sprzedawcy. W odróżnieniu od tego, przy wyborze metody płatności PayPal decyduje adres dostawy przechowywany przez klienta w PayPal w momencie płatności.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów zwrotu, jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, obowiązują postanowienia zawarte w polityce anulowania sprzedawcy.

5.3 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedawca z wyprzedzeniem zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot ma wadę, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.

7.2 Jeżeli Klient występuje jako konsument, jest proszony o złożenie reklamacji u dostawcy na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Obowiązujące prawo

8.1 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyjątkiem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse der Europäisse zum.

9) Kodeks postępowania

- Sprzedawca spełnił kryteria jakości Trusted Shops, które są dostępne w Internecie pod adresem http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf są widoczne.

10) Alternatywne rozwiązywanie sporów

10.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy dla pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów, ale generalnie jest do tego skłonny.