Szybka wysyłka z Bawarii • Bezpłatna wysyłka na terenie Niemiec • Jesteśmy neutralni dla klimatu i wspieramy pomoc McDonald's dla dzieciRegulamin

Spis treści

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Obowiązujące prawo
 9. Kodeks postępowania
 10. Alternatywne rozwiązywanie sporów

1) Zakres

1.1 Niniejsze ogólne warunki (dalej „OWH”) Markusa Grathwohl, działającego pod nazwą „MANePED” (dalej „sprzedawca”), mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) ze sprzedawcą w odniesieniu do zamykania towarów wystawionych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków klienta jest niniejszym sprzeczne, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach w przeważającej mierze niehandlowych ani w celu wykonywania samodzielnej działalności zawodowej.

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa, która przy dokonywaniu czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

2) zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towar znajdujący się w koszyku. Klient może również złożyć ofertę Sprzedawcy telefonicznie, faksem, e-mailem, pocztą lub formularzem kontaktowym online.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia u klienta jest wiarygodne, lub
 • przez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujący jest dostęp do towaru, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje wcześniej. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest związany oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”) , podlega Warunkom korzystania z systemu PayPal, dostępnym pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, które można obejrzeć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. W przypadku, gdy Klient dokonuje płatności za pomocą oferowanej przez PayPal metody płatności, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Sprzedawca już w momencie, w którym Klient klika przycisk kończący proces składania zamówienia, deklaruje przyjęcie oferty Klienta.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedającego tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Dalsze udostępnianie treści umowy przez sprzedającego nie ma miejsca. Jeśli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed złożeniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.

2.6 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu naciśnięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest język niemiecki i angielski.

2.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywają się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do wycofania

3.1 Konsumenci na ogół mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą powstać, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.3 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

4.4 W przypadku wybrania metody płatności „SOFORT” płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać konto bankowości internetowej, które zostało aktywowane do udziału w „SOFORT”, odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności do „SOFORT” . Bezpośrednio po tym następuje transakcja płatnicza przez „SOFORT” i obciążenie rachunku bankowego klienta. Więcej informacji o sposobie płatności „SOFORT” klient może znaleźć w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/ odzyskać.

4.5 W przypadku wybrania metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatności „Shopify Payments”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej „Stripe” ). Indywidualne metody płatności oferowane za pośrednictwem Shopify Payments są komunikowane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. Do przetwarzania płatności Stripe może skorzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o czym Klient może zostać odrębnie poinformowany. Więcej informacji na temat „Shopify Payments” można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de dostępne.

4.6 W przypadku wybrania metody płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tego rodzaju płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

5) Warunki dostawy i dostawy

5.1 Jeżeli sprzedawca oferuje wysyłkę towaru, dostawa odbywa się w obszarze dostawy określonym przez sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w realizacji zamówienia sprzedawcy. Odbiegając od tego, przy wyborze metody płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy zapisany przez klienta w PayPal w momencie płatności.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów zwrotu, jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, obowiązują postanowienia zawarte w polityce anulowania sprzedawcy.

5.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towaru przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do przewozu z przesyłki. Jeżeli klient występuje jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru co do zasady przechodzi dopiero z chwilą wydania towaru klientowi lub osobie upoważnionej do jego odbioru. Niezależnie od tego ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru, nawet w przypadku konsumentów, przechodzi na klienta już z chwilą dostarczenia przez sprzedawcę towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób przypisane do realizacji przesyłki, jeżeli Klient zlecił spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób powołanej do realizacji przesyłki, a Sprzedawca nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji Klientowi.

5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej samodzielnej dostawy. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, a sprzedawca zawarł z dostawcą określoną transakcję zabezpieczającą z należytą starannością. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby nabyć towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone.

5.5 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedawca z wyprzedzeniem zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1 O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, zastosowanie mają przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady. Odbiegając od tego, do umów na dostawę towarów stosuje się:

7.2 Jeżeli klient występuje jako przedsiębiorca,

 • sprzedający ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;
 • W przypadku towarów nowych termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostarczenia towaru;
 • W przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wyłączone;
 • przedawnienie nie rozpoczyna się od nowa, jeżeli zostanie dokonana dostawa zastępcza w ramach odpowiedzialności za wady.

7.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócone terminy określone powyżej nie mają zastosowania

 • o roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów przez klienta,
 • w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę,
 • za towary, które były używane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadę,
 • za wszelkie istniejące zobowiązania sprzedawcy do dostarczania aktualizacji produktów cyfrowych w przypadku umów na dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

7.4 Ponadto dla przedsiębiorców obowiązuje to, że ustawowe terminy przedawnienia wszelkich istniejących ustawowych praw regresowych pozostają nienaruszone.

7.5 Jeśli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), podlega obowiązkowi kontroli handlowej i powiadomienia zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Jeżeli klient nie spełnia wymogów w zakresie powiadomienia tam uregulowanych, towar uważa się za dopuszczony.

7.6 Jeżeli Klient występuje jako konsument, jest proszony o złożenie reklamacji u dostawcy na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Obowiązujące prawo

Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyjątkiem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

9) Kodeks postępowania

- Sprzedający poddał się warunkom uczestnictwa w inicjatywie eCommerce „Uczciwość w handlu”, który jest dostępny w Internecie pod adresem https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ są widoczne.

10) Alternatywne rozwiązywanie sporów

10.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy dla pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym, ale jest do tego skłonny.